Privacybeleid Energetic Leaders

Artikel 1. Definities 

In dit document worden de volgende met een beginhoofdletter aangeduide definities gebruikt:

Energetic Leaders: diverse activiteiten handelend onder de namen Energetic Leaders, Energetic Leadership, Thuis In MensEnWerk, Regisseur Familiezaken

Privacybeleid: het door Energetic Leaders vastgestelde en gevoerde beleid, ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit document.

Website: de websites van Energetic Leaders onder andere energeticleaders.nl, humanconsultants.nl, en personalcoaching.nl 

Persoonsgegevens: door opdrachtgevers en cliënten van Energetic Leaders verstrekte gegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en na 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

Gebruiker: elke gebruiker van de Website.

Opdrachtgever, Klant, Client: elke derde die met Energetic Leaders een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens.

Vertrouwelijke Gegevens: informatie die door Energetic Leaders verkregen wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (training, opleiding, coaching, advies, etc.) en die zij als vertrouwelijk kwalificeert en waarop de bepalingen van dit Privacybeleid van toepassing zijn.

Artikel 2. Algemeen

Energetic Leaders is een trainings- en adviesbureau voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Ten behoeve van de activiteiten van Energetic Leaders worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. Energetic Leaders behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 het bepaalde in de AVG / GDPR. 

Doelstellingen van vastleggingen zijn:

 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding, coaching, persoonlijke testen en/of scans met betrekking tot bijvoorbeeld levensgeschiedenis;
 • het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgevers, Klanten en Cliënten;  het – binnen het kader van de relevante wetgeving – toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten, interessante trainingen, trajecten en ontwikkelingen;
 • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van Energetic Leaders;
 • het toegang geven tot online leertrajecten;
 • het bekendmaken van informatie over deelnemers via eigen website / leerportaal;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • voldoen aan de accreditatiecriteria (opleidingen);
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

De volgende persoonsgegevens worden door Energetic Leaders verwerkt:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer;
 • een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
 • nationaliteit en geboorteplaats van de opdrachtgever of deelnemer;
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de deelnemer;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van het onderwijs;
 • gegevens die betrekking hebben op de behaalde studieresultaten;
 • gegevens voor de organisatie van het onderwijs;
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van trainings- en coachingskosten;
 • gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten, coaching en trainingen;
 • gegevens om te voldoen aan de accreditatiecriteria, uitsluitend bestemd voor opleidingen en betreft specifiek een kopie paspoort, curriculum vitae en kopie(en) van diploma’s vooropleidingen;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.

De persoonsgegevens worden verstrekt aan:

 • degenen die belast zijn met de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
 • leiding geven aan de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
 • noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden.
 • anderen, indien:
  • de opdrachtgever of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie) of
  • de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

Energetic Leaders zorgt ervoor dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt of als onderdeel van een door ons geleverd product of coaching via ons opleidingsplatform middels een abonnement waarmee een gelimiteerde periode lang online-trainingen kunnen worden gevolgd of middels inkoop van trainingen die via derden geleverd worden.

 

Artikel 3. Geheimhouding

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door Energetic Leaders steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens  en na 25 mei 2018, in de AVG / GDPR is bepaald.

Medewerkers van Energetic Leaders zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en of AVG / GDPR dienen te behandelen. Voor zover Energetic Leaders derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor Opdrachtgevers, Klanten en Cliënten, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

 

Artikel 4. Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens

De verwerking van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. 

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door Energetic Leaders niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van Opdrachtgever, Klant of Cliënt of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

Uw gegevens worden in principe binnen de EU opgeslagen, echter hierop zijn de volgende aanvullingen van toepassing. 

Gegevens kunnen worden opgeslagen op algemeen gebruikelijke digitale Cloudplatformen zoals Dropbox, iCloud, GDrive, Amazon S3, welke de gegevens veelal buiten de EU opslaan.   Binnen de AVG / GDPR is opslag buiten de EU toegestaan mits een bedrijf aan strenge privacy voorwaarden voldoet. Genoemde services voldoen, conform artikel 46, lid 2, punt F van de AVG, aan deze voorwaarden. Deze zijn geborgd door de afgifte van het US Privacy Shield. Desbetreffende certificeringscertificaten zijn ter inzage op de websites van genoemde services.

 

Artikel 5. Beveiliging, bewaring en verwijdering

Energetic Leaders heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens.

Energetic Leaders ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en na 25 mei 2018 de AVG / GDPR, blijft gelden.

Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw toestemming voor verdere communicatie.

Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

 

Artikel 6. Verstrekking van gegevens binnen Energetic Leaders

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden binnen Energetic Leaders uitsluitend verstrekt aan medewerkers van Energetic Leaders die, uit hoofde van hun functie, toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

 

Artikel 7. Verstrekking van gegevens aan derden

Energetic Leaders zal de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

de doorgifte geschiedt aan een door Energetic Leaders voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie Energetic Leaders een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;

doorgifte van uw naam aan de accommodatie waar een training of coachtraject wordt gevolgd;

doorgifte van uw naam, adres, postcode en woonplaats aan een distributeur van leermiddelen

en / of

Energetic Leaders op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoonsgegevens of Vertrouwelijke Gegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Op onze websites zijn links naar websites van andere partijen opgenomen. Energetic Leaders draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven Privacybeleid van de betreffende partij.

 

Artikel 8. Inzage- en wijzigingsrecht

Zowel de Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer als de Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens en/of Vertrouwelijke Gegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de WBP en na 25 mei 2018 de GDPR (AVG). Indien een Opdrachtgever, Klant, Cliënt, Deelnemer of Gebruiker van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacybeleid van Energetic Leaders kan hij/zij Energetic Leaders een e-mail te sturen naar eelco.vanderwal [at]personalcoaching.nl.

 

Artikel 9. Cookies

Energetic Leaders maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’ van Energetic Leaders, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Energetic Leaders cookies gebruikt, kan hier gevonden worden.

 

Artikel 10. Wijzigingen in het Privacybeleid

Energetic Leaders behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. Energetic Leaders adviseert Opdrachtgevers, Klanten, Cliënten, Deelnemers en Gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze versie is van 09-05-2018.

Uw gegevens worden door Energetic Leaders zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan contact op via het bij artikel 8. genoemde e-mailadres. Dit kan ook telefonisch op -31(0) 6 41 51 61 71.

Bij escalatie kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag. Verdere informatie kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.